Beszámoló a konferenciáról 2015. november 14.

Kategória: Rendezvények

Dobnerné Lonni szolgálata az Országos Lídia Konferencián 2015. november 14-én a Lukács 24:13-53 alapján

“Ugyanezen a napon Jézus két tanítványa elindult Jeruzsálemből Emmausba, egy kis faluba, amely a várostól tizenkét kilométer távolságra volt. Útközben azokról az eseményekről beszélgettek, amelyek a napokban történtek. Amíg így beszélgettek és vitatkoztak, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és együtt ment velük. A tanítványok azonban nem tudták, hogy ő az, mert valami megakadályozta őket abban, hogy ráismerjenek. Jézus megkérdezte tőlük: Miről beszélgettek?

Ekkor azok szomorú arccal megálltak. Az egyik, akit Kleopásnak hívtak, ezt felelte: úgy látszik te vagy az egyetlen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt itt ezekben a napokban. Miért, mi történt? – kérdezte Jézus. Azok így feletek: A názáreti Jézusról van szó, aki szavaival és tetteivel egyaránt bizonyította, hogy hatalma s próféta Isten és az emberek előtt. De népünk főpapjai és vezetői kiszolgáltatták őt, és elérték, hogy halálra ítéljék és kivégezzék a kereszten. Pedig mi azt vártuk és reméltük, hogy ő fogja Izrael népét felszabadítani. De már három napja, hogy mindez történt. Ezenkívül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket. Ma korán reggel kimentek a sírhoz, ahová Jézus testét temették, de a holttestet nem találták ott. Mikor visszajöttek, azt állították, hogy látomásban angyalokat láttak, akik azt mondták, hogy Jézus él. Ekkor néhányan közülünk kimentek a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok mondták, de Jézust magát nem látták.

Ekkor Jézus kezdett beszélni: milyen értetlenek és nehéz felfogásúak vagytok! Milyen nehezen hiszitek el, amit a próféták mondtak! Hát nem éppen ezeket kellett a Messiásnak elszenvednie, mielőtt bement a dicsőségébe? Azután Jézus elmagyarázta a két tanítványnak mindazt, amit az Írások őróla mondtak. Mózes könyveivel kezdte, és folytatta az összes többi prófétával, az egész Íráson keresztül. Közben megérkeztek Emmausba, ahova indultak, de Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni. A tanítványok azonban nagyon kérlelték: Maradj velünk, hiszen a napi is lenyugodott már, mindjárt beesteledik! Így hát Jézus velük maradt, és együtt mentek be a faluban. A mikor asztalhoz ültek, Jézus a kezébe vette a kenyere, hálát adott Istennek, tört a kenyérből és a tanítványoknak adta, akiknek ebben a pillanatban megnyílt a szemük. Ráismertek Jézusra, de ő eltűnt a szemük elől. Hát nem ezt éreztük, amikor útközben az Írásokat magyarázta, és feltárta előttünk a próféciák igazi értelmét?  – mondták egymásnak a tanítványok. Azon nyomban fel is kerekedtek, és visszaindultak Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegy apostolt, és a többieket, akik ezzel fogadták őket: Valóban feltámadt az Úr! Megjelent Simonnak! Ekkor ők ketten is elmondták, mi történt velük az úton, és hogyan ismerték fel Jézust arról, ahogyan megtörte a kenyeret. Még be sem fejezték, amikor hirtelen maga Jézus jelent meg közöttük, és a szokásos módon köszönt nekik: Békesség! Ettől nagyon megrémültek, és félelmükben azt hitték, hogy valamilyen szellemet látnak. De Jézus bátorította őket: Miért vagytok összezavarodva? Miért nem hisztek a szemeteknek? Nézzétek meg a kezemet és lábamat! Érintsétek meg, és győződjetek meg róla, hogy valóban én vagyok az! A szellemeknek nincs sem húsa, sem csontja, de amint látjátok, nekem van. S ezzel megmutatta nekik a kezeit és lábait. De azok örömükben még mindig nem tudták elhinni, hogy valóság, amit látnak, és csak csodálkoztak. Ekkor Jézus megkérdezte: Van itt valami ennivaló? Akkor adtak neki egy darab sült halat, s ezt Jézus a szemük láttára megette. Aztán ezt mondta: Látjátok, erről beszéltem nektek, amíg veletek voltam! Szükséges volt, hogy minden beteljesedjen, amit megírtak róla Mózes Törvényében, a próféták könyveiben és a zsoltárokban! Ezután megvilágosította tanítványok értelmét, hogy értsék az Írásokat. Majd ezt mondta nekik: Az Írásokban ez áll:  a Messiásnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel fog támadni a halálból. Ti láttátok, hogy ez megtörtént! Tanúk vagytok erre. Ezért menjetek és az én nevemben hirdessétek mindenkinek, hogy bűneikre bocsánatot nyerhetnek. Hirdessétek, hogy térjenek vissza Istenhez, változtassák meg gondolkodásukat és akkor Isten is megbocsát nekik. Kezdjétek itt, Jeruzsálemben, és mondjátok el mindenkinek az egész világon! Én pedig el fogom küldeni hozzátok, akit Atyám megígért nektek, de amíg azt a mennyei erőt meg nem kapjátok, maradjatok itt, Jeruzsálemben! Ezután Jézus kivezette a tanítványait Jeruzsálemből, majdnem egészen Betániáig. Ott felemelte a kezét, és megáldotta őket, közben felemelkedett és eltávolodott tőlük. Így vitték fel őt a Mennybe. A tanítványok imádták Jézust, és nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe. Mindig a Templom terültén tartózkodtak, dicsérték ás áldották Istent.”

Lonnika különleges fordulatokkal fogalmazott mondatai:

Jézus kis csoportokat keresett. Megragadja személyesen a gondot. Betársulással minden megváltozik: a jövő más távlatot kap. Kis csoportokban fogjuk ma ezt az igerészt feldolgozni: Isten mit akar ma mondani nekem? Tele vagyunk jó tanításokkal, de Isten személyesen akar szólni hozzám: különböző módokon.

Lépések a trónhoz szórólap kiosztása:

  • Légy csendben!
  • Légy tiszta!
  • Légy harcra kész!
  • Légy teljes megadással!
  • Légy engedelmes!
  • Légy kitartó!
  • Légy hálás!

Mi zajlik a világunkban és az Eklézsiában? Ennek apropóján a szolgálatot megszakítva –

  • Gál Márti osztotta meg velünk élményét

Tavaly áprilisban fia eljegyzett egy muszlim lányt és aggódik, hogyan találják meg helyüket Krisztusban?

A muszlim hitről röviden:

Mohamed 570ben született zsidó-keresztény környéken. Egy isten hitűek, Ábrahámot, Jákobot prófétának hiszik ők is. Ez egy elferdült kereszténység: sokban hozzányúltak az eredeti tanokhoz és ezek a szekták egymás ellen fordulnak. Nincs személyes kapcsolatuk Istennel. Reimer muszlimok között evangelizál: barátságos, összetartó, család szerető népek. Ők is Istent keresik: külön a nők és külön a férfiak.

Nem aludhatunk tovább: áldani kell a vezetőket, akiknek kezébe van a sorsunk.

2011ben a Lídia konferencia után hazafelé a vonaton üzenetet kapott Márti: imádkozzon a hitében ellankadt asszony társaság!

A „Szívpárna szolgálatot” Dr. Mészárosné Dr. Seres Leila mutatta be.

A szívpárnákat mellcsonkolásos műtéten átesett nők számára készítjük ajándékul. Varrás közben beszélgetünk. Köszönő levél felolvasása. Ezért érdemes csinálni! Debrecen, Szeged…és sok sok településen lelkes csoportvezetők tartják össze a munkát. Minden párna eljut az igénylőkhöz, de a kórházi, intézményi kapuk megtalálása elég nagy feladat. Lonni említette, hogy amíg nem tapasztalta a kartörés kapcsán, mennyit jelent egy a törött kar alá helyezett párna, nem sejtette, hogy a szívpárna szolgálatnak ilyen nagy jelentősége van a fájdalom enyhítésében.

Isten szelleme vezetni akar. Jézus kíváncsi rád! Ismeritek ezt az állapotot?

Sokféle felekezetből vagyunk együtt, sok mindenkit szeretünk, de Jézus a legfontosabb. Nagy lehetőség ma ismét belemerülni az Ő szerelmébe. Mond ki Neki, ami a szíveden van, aztán fülelj és figyeld Ő mit mond neked!

KISCSOPORTOS ELMÉLKEDÉS

Lukács evangéliuma 24. rész további versei alapján. Mindenkiben más vált hangsúlyossá a hozzászólásokban:

Az Írásban benne van minden – a megtérésem után hívott. Várjak, figyeljem őt tovább! Hirdetni kell a Szentszellem szolgálata az imádás, hogy az öröm megmaradjon bennünk. Hirdessük az evangéliumot, hogy bocsánatot nyerjenek az emberek! Fontos bizonyságot tennünk! Menjünk végig az úton a békességért, Jézusra figyelve!

Egriné Viola szolgálata délután a János evangéliuma 17. része alapján

Kitisztítottuk a szívünket és így közel kerültünk Jézus szívéhez! A Biblia a valóságot kézzel foghatóan kijelentette.

Haláltusája előtt a hívőkért imádkozik Jézus: azért, mert vissza kell mennie és kéri az Atyát, őrizze meg őket tovább. Mert Ő őrizett minket, embereket, örült nekünk, amíg itt volt velünk: nem kivett bennünket a világból, hanem a világhoz tartozunk és ott őrizzen az Atya a gonosztól tovább minket. Habár a gonosz támad, mi kiáltsunk!Szent aki benne van a világban, de külön. Az Ő szava, megismerése által, igével maradunk meg elkülönítve.

Jézus 100%ot adott magából! Mennyit adunk mi magunkból? Uram, tudjunk többet adni magunkból!

Az Úr szívén egység van… úgy szereted őket, mint ahogy engem!

KISCSOPORT

Legyünk ott ahol Krisztus tusakodik, monológja az Atyához:

Itt már a nem-hívők is bekerültek a képbe, őket nem megőrizni kell, hanem hogy megnyissák a szívüket, hallják meg a hívők szavát és higgyenek  – ezért imádkozik Jézus. A hívők pedig legyenek egységben, h ez megvalósulhasson és ezt az egységet leírja egy hasonlattal, egy csereképben: úgy egységben, ahogy te bennem élsz, én pedig tebenned.

Ez meggyőző tapasztalat lesz, hogy ők is az egységbe, a szeretethez akarjanak tartozni.